نرم افزار بیمه سنار

دانلود فایلهای جانبی نرم افزار بیمه سنار


1.برای استفاده از ماژول آرشیو و اسکن اسناد، لازم است فایل راه انداز اسکنر را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید:

نرم افزار راه انداز اسکنر

2.راهنمای حذف دو صفر اضافه در نمایش مبلغ

دانلود راهنما

دانلود نسخه دمو ثبت نام در سنار سیستم