نرم افزار بیمه سنار

مجموعه ویدیوهای آموزشی نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف رشته های بیمه و درصد کارمزد آنها در نرم افزار بیمه سنار


تعاریف پایه - نحوه تعریف بیمه گذار در نرم افزار بیمه سنار