نرم افزار بیمه سنار

نرم افزار حسابداری بیمه سنار ویژه نمایندگان و کارگزارن بیمه

سیستم ارسال پیام کوتاه سنار

ماژول مدیریت بازاریابی سنار

ماژول اتوماسیون و آرشیو اسناد

ماژول ثبت پیشنهاد بیمه نامه

نرم افزار حسابداری ویژه نمایندگان بیمه

نرم افزار حسابداری ویژه کارگزاران بیمه