مجموعه ویدیوهای آموزشی نرم افزار بیمه سنارتعاریف پایه - نحوه تعریف رشته های بیمه و درصد کارمزد آنها در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف بیمه گذار در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف بازاریاب در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف سرفصل های درآمد در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف سرفصل های هزینه در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف حساب بانکی در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف صندوق در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف چکهای اول دوره در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف اقساط اول دوره در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف گروه رشته های بیمه در نرم افزار بیمه سنار

تعاریف پایه - نحوه تعریف شرکتهای بیمه گر در نرم افزار بیمه سنار

عملیات - نحوه ثبت صدور بیمه نامه عمر در نرم افزار بیمه سنار